PESANAN PENGENDALI BLOG KEPADA SEMUA AHLI ILMU

Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

"Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam!!!"

Maka apabila lahir golongan yang mencaci dan melaknat para ulama' empat mazhab terdahulu yang mengikut generasi Salafus Soleh, apakah yang telah kita lakukan???

"Mengenal Allah dengan ilmu seperti mendengar gula tapi belum merasai,
Mengenal Allah dengan hati seperti merasai gula"
- Sultanul Auliya Syeikh Abdul Qadir al-Jailani.

Your heart will go back to you.

Your heart will go back to you.
click the picture for more

Wednesday, March 23, 2011

Wasiat Pertama as-Shahiburatib Al-Ghauths Al-Habib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad (Imam Al Haddad)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ


Maha suci Engkau ya Allah; sungguh kami tiada memiliki ilmu kecuali yang
 telah Engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi
 Maha Bijaksana.

Alhamdullilah. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta semua
 makhluk, Yang menyeru hamba-hambanya seraya mengkhususkan 
sebahagian dari mereka dengan hidayah dan rahmah!Dan semua
 itu bersesuaian dengan kehendakNya yang azali. :Sungguh kami telah 
 mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu
 dan (juga) kepada kamu: “Bertakwalah kepada Allah”.(QS.4:131). Dan
 firman-Nya: “Allah menyeru (manusia) ke syurga Daru’s-Salam dan
 memimpin orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus”
 (QS.10:25.) Dan firman-Nya lagi: “Allah menentukan siapa yang
 dikehendaki-Nya, (untuk menerima) rahmayNya (yang khusus) dan 
Allahlah Yang Maha mempunyai kurnia yang besar”. (QS. 2:105).

Salawat dan salam bagi junjungan dan pemimpin besar kita: 
Nabi Muhammad Saw, juga bagi keluarganya serta para sahabatnya, 
para pembela agama nan lurus.

Amma ba’du: Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Kepada saudaraku yang mencintai dan mengharap, yang mencari ilmu
 dengan bersungguh-sungguh, dan kepada setiap saudara seiman yang
 saling mencintai kerana Allah, Tuhan semesta alam, di mana saja
 keberadaannya, di penjuru Timur Bumi dan di Baratnya, di dataran 
 dan lautan, yang datar mahupun yang berbukit-bukit dan di semua
 daerah sekitarnya.

Saudaraku yang tercinta,

Anda telah meminta kepada saya, agar menuliskan wasiat untuk 
anda, yang mudah-mudahan dapat membuat anda merasa bahagia,
dan dapat anda jadikan pegangan kuat dalam perjalanan hidup
 anda. Untuk itulah saya akan berupaya memenuhi permintaan anda, 
sekalipun saya sebetulnya bukan ahlinya. Namun keinginan anda
 untuk mengajukan permintaan ini, demikian juga kesediaan saya untuk
 memenuhi keinginan anda itu, semata-mata demi mengikuti uswah
 hasanah (peneladanan yang baik) yang memperoleh petunjuk dan 
para khalaf yang mengikuti mereka. Semoga Allah selalu meredhai
 mereka semuanya.

Memang sudah semenjak dahulu kala, tradisi saling mewasiati ini telah
 menjadi ciri khas dari akhlak mereka. Dan Allah s.w.t telah melukiskan
 sifat mereka itu dalam Al-Quran yang mulia, yang tiada datang 
kepadanya kebatilan, dari depan maupun dari belakangnya, yang 
 diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha terpuji. 
Sebagaimana tercantum dalam kedua surah:Al-Balad dan Wa’l-Ashri. 
Maka terpeganglah erat-erat dengannya dan mintalah petunjuk Allah 
dan pertolongan-Nya selalu.

Takwa dan Peringkat-Peringkatnya

Ketahuilah, wahai saudaraku, bahawa yang paling layak di utamakan 
dalam berwasiat, adalah wasiat tentang takwa kepada Allah Yang 
Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Maka dengan ini, saya berwasiat 
kepada anda dan kepada diri saya sendiri, serta kepada segenap
 orang yang beriman dan kaum muslimin semuanya, agar bertakwa
 kepada Allah Rabb’ul –Alamin, kerana takwa merupakan sarana 
terpenting yang menghantarkan kepada kebahagian dunia dan akhirat. 
Takwa pula merupakan batu asas pengukuh tiang-tiang agama. 
Kerananya, tanpa asas yang kukuh, sebuah bangunan akan lebih 
cenderung mengalami kehancuran daripada kesempurnaan.

Adapun takwa itu sendiri terdiri atas beberapa tingkatan:Pertama,
 menjauhi segala perbuatan maksiat dan segala yag diharamkan
 dalam agama. Yang demikian itu merupakan suatu kewajipan
 yang tidak boleh tidak. Kedua, menjauhkan diri dari perkara-perkara
 yang shubhat (yang meragukan, antara haram dan halal). Hal itu 
merupakan sikap kewaspadaan yang akan melindungi pelakunya
 dari terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Ketiga, menghindari
 hal-hal yang berlebihan dan tidak perlu, di antara yang mubah
 (yang dibolehkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang agama) 
 demi memuaskan hawa nafsu semata-mata. Penghindaran diri
 seperti itu termasuk kategori ‘zuhud yang mendalam’ sepanjang
 pelaksanaannya disertai kerelaan dan kepuasan hati sepenuhnya 
atau tazahhud (yakni zuhud tingkat bawah yang dipaksakan
sepanjang pelaksanaannya masih disertai dengan perasaan enggan
 dan berat hati, kerana terpaksa melawan hawa nafsu. Kerananya,
 barang siapa meninggalkan sesuatu kerana takut kepada manusia
 atau mengharapkan sesuatu yang ada pada mereka, maka 
ia-pada hakikatnya- hanya bertakwa kepada mereka dan bukan
 bertakwa kepada Allah. Sedangkan yang benar-benar bertakwa
 kepada Allah Swt, adalah yang melakukannya kerana semata-mata
 mengharapkan keredhaan-Nya, menginginkan pahala-Nya dan takut 
akan seksa-Nya.

Dan barangsiapa telah berdiri mantap dalam maqam ketakwaan, 
maka ia telah layak menerima ilmu yang diwariskan (‘ilm-l-wiratsah). 
Itulah ‘ilmu ladunni’ (al-‘ilm al-ladunniy) yang dihunjamkan Allah Swt
 secara langsung ke dalam hati para wali-Nya. Ilmu yang tidak 
tercantum dalam buku-buku, tidak tercakup dalam pengajaran yang
 bagaimanapun. Ilmu seperti itu, diharamkan Allah atas orang-orang
 yang menghamba kepada hawa nafsunya, yang telah diliputi
 kegelapan hati, yang hanya mementingkan selera nafsu mereka, 
berkaitan dengan apa yang dimakan, dipakai dan dinikahi. Ilmu ladunni
 seperti itulah yang diajarkan Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya
 yang khusus seperti diisyaratkan dalam firman-Nya: “Bertakwalah kamu
 kepada Allah, nescaya Allah akan mengajari kamu”. Demikian pula 
dalam sabda Rasullah Saw .: “ barangsiapa mengamalkan ilmu yang
 diketahuinya, nescaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang
 belum diketahuinya.” Dan itulah buah dari amalan ilmu yang diperoleh
 dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw., yang tersaring bersih dari segala
 noda hawa nafsu. Dan begitu pula buah dari upaya mengikuti jalan lurus
 yang disertai dengan penuh takwa, disamping menjauh dari sifat
 keangkuhan dan kebanggaan pada diri sendiri.

Dan tentunya takkan mungkin bagi seorang hamba, menyiapkan dirinya
 guna dapat meraih limpahan anugerah illahi yang demikian besarnya
 itu, tanpa sebelummnya melakukan riyadhah (pelatihan mental dan
 pengendalian diri) yang intensif, dengan cara memutuskan segala
ajakan syahwat hawa nafsu, disertai dengan mengkonsentrasikan
 diri kepada Allah secara terus menerus, dalam beribadat
 kepada-Nya secara ikhlas dan murni semata-mata hanya untuk-Nya saja.

Keharusan Menuntut Ilmu

Saya berpesan selanjutnya hendaklah Anda selalu berusaha dengan 
sungguh-sungguh menuntut ilmu yang berguna, dengan cara membaca, 
menelaah buku-buku ataupun berdiskusi untuk mencapai hasil. 
 Jangan sekali-kali meninggalkan upaya itu kerana malas atau bosan, 
atau pun kerana perasaan takut sekiranya anda nanti tidak mampu
 mengamalkan ilmu anda itu. Yang demikian itu merupakan kebodohan
 belaka.

Dan hendaklah anda dalam hal ini selalu membaikkan niat anda dan
 mengawasi diri, jangan segera berpuas hati dengan merasa telah 
cukup berhasil, sampai anda benar-benar menguji diri anda 
 sendiri. Selanjutnya, berupayalah sungguh-sungguh untuk 
mengamalkan ilmu yang telah anda ketahui itu, serta 
mengajarkannya kepada siapa yang belum mengetahuinya, baik
 anda diminta atau tidak. Dan apabila syaitan membisikkan 
 kepada anda: “Janganlah mengajar sebelum kamu benar-benar 
menjadi alim yang luas ilmunya”,  maka katakan kepadanya: “Kini aku 
apabila ditinjau dari apa yang telah kuketahui adalah alim
 (seorang yang berilmu), dan kerananya wajib untuk mengajarkannya
 kepada orang-orang lain. Sedangkan – apabila ditinjau dari apa yang
 belum kuketahui-maka aku kini seorang pelajar yang wajib belajar 
dan menuntut ilmu”. Ini tentunya berkenaan dengan ilmu yang wajib
 dipelajari. Adapun selebihnya, tak apalah jika anda pelajari juga.
Mengajarkan ilmu merupakan amal ibadat yang besar pahalanya,
 sepanjang diiring dengan niat baik yang dasarnya ‘kerana Allah’
 semata-mata bukan kerana sesuatu lainnya, tanpa sedikit pun
 niat untuk meraih harta atau kedudukan.

Hendaklah anda, secara konsisten menelaah buku-buku para ulama
 terdahulu, terutama para tokoh sufi dan memperhatikan apa yang
 ada didalamnya. Kerana di situ terhimpun banyak petunjuk khusus
 tentang bagaimana mengenal Allah serta berbagai bimbingan 
 tentang cara-cara pembaikan niat, keikhlasan dalam beramal 
pendidikan jiwa dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah
 ilmu-ilmu sangat bermanfaat yang tentunya akan menuntun kearah
 keberuntungan dan keselamatan.

Dan tiada yang enggan memperhatikan dan membaca buku-buku
 seperti itu, kecuali orang-orang yang sudah buta mata hatinya
 atau gelap jiwanya. Walaupun demikian sekiranya waktu anda
 sangat terbatas, tidak cukup untuk mengkaji buku-buku itu secara
 keseluruhan, maka khususkanlah pengkajian anda pada buku-buku
 karangan Imam Ghazali kerana itulah yang paling banyak manfaatnya,
 paling lengkap isinya dan paling menarik susunan kata-katanya.

Kehadiran Hati dan Kekhusyukan Anggota Tubuh

Saya berpesan, hendaklah anda selalu menghadirkan diri dan mengkhusyukkan 
anggota badan di saat melakukan ibadah-ibadah anda. Dengan 
demikian anda akan meraih buah hasilnya dan tersinari oleh percikan 
cahayanya. Dan hendaklah anda selalu dalam keadaan siap untuk 
 menerima pengawasan Allah atas segala gerak geri anda. Camlah selalu
 dalam hati anda bahwa Allah Swt. Adalah Maha cermat dalam 
pengamatan-Nya dan Maha dekat dengan diri anda.
Upayakanlah agar anda mampu menjadi penasihat bagi diri anda sendiri
 dan sekaligus pemberi peringatan kepadanya. Ajaklah ia ke jalan Allah 
dengan Hikmah kebijaksanaan serta nasihat yang baik. Berikan 
pengertian kepadanya bahwa pengabdian dan ketaatan kepada Allah Swt.
 Akan membawa rasa kenikmatan abadi, serta kemulian dan kekayaan
 yang besar. Sebaliknya, meninggalkan pengabdian dan ketaatan lalu
 melakukan perbuatan maksiat, akan berakibat seksaan batin yang pedih
 dan kehinaan yang besar. Nafsu manusia, kerana kebodohannya, 
tidak mahu melakukan atau meninggalkan apa pun kecuali demi sesuatu
 yang diingininya ataupun yang ditakutinya. Ini mengingat nafsu manusia
 memang bertabiat selalu malas melakukan ketaatan dan sebaliknya
 cenderung melakukan pelanggaran.

Saya juga berpesan, hendaklah anda tidak mensia-siakan sedetik pun dari 
waktu-waktu anda, bahkan sehirup nafas pun, kecuali yang akan membawa 
manfaat bagi diri anda dalam kehidupan akhirat anda ataupun kehidupan
 dunia anda yang dapat menolong anda di dalam kehidupan akhirat kelak.

Menghilangkan Was-Was Syaitan Dari Dalam Hati

          Adakalanya muncul dalam hati manusia pelbagai was-was
 (bisikan jahat syaitan yang menimbulkan keraguan dalam hati), yang paling 
sulit diantaranya ialah menyangkut masalah akidah, demikian pula
 dalam pelbagai amalan peribadatan.

            Adapun salah satu cara agar terhindar dari was-was itu ialah, antara lain 
dengan meneliti secara saksama: apabila was-was tersebut sudah
 jelas-jelas berkaitan dengan kebatilan, seperti meragukan tentang kewujudan
 Allah dan hari akhirat, maka tiada jalan lain baginya kecuali harus menolaknya
 dengan tegas, dengan berpaling darinya dan memohon perlindungan Allah Swt.
 Secara tulus, seraya memperbanyak zikir kepada-Nya.
Akan tetapi bilamana bisikan was-was itu masih dalam kerangka sesuatu
 yang meragukan:apakah termasuk sesuatu yang haqq atau bathil, maka 
hendaklah meminta fatwa tentang hukumnya kepada orang-orang 
yang berilmu dan beroleh petunjuk;kemudian berpegang erat-erat 
 dengan fatwa mereka dan mengandalkannya. Adapun setiap perbuatan
 hati yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, maka kafarat
 (penebus)-nya adalah dengan bersikap membencinya.

Menjaga Lidah

Saya berpesan kepada anda agar berupaya sungguh-sungguh dalam menjaga
 lidah dari ucapan sia-sia. Sebab, lidah adalah cermin isi hati. 
Kata seorang bijak: “Lidah itu bagaikan binatang buas, bila engkau
 mengurungnya, ia akan menjagamu. 
Tetapi bila engkau melepaskannya, ia akan menerkammu”.
Oleh sebab itu, usahakanlah menyibukkan lidah anda hanya dengan sesuatu 
yang memang termasuk urusan anda sendiri, misalnya dengan membaca
 Al-Quran, berzikir dan menyeru manusia ke arah kebaikan. Jangan sekali-kali
 melibatkannya dalam hal-hal bukan urusan anda. Iaitu ucapan-ucapan 
yang tidak anda harapkan pahalanya apabila anda ucapkan, dan yang tidak
 pula anda risaukan akan terkena hukuman apabila tidak anda ucapkan. 
Setiap ucapan menimbulkan kesan/akibat; antara lain terjerumus dalam
 suatu tindakan terlarang atau menyia-yiakan waktu yang amat berharga 
dalam hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat atau meningggalkan
 bekas yang tidak menyenangkan di dalam hati. Jelasnya, setiap gerak
 yang dilakukan atau kalimat yang diucapkan, pasti akan meninggalkan 
bekas didalam hati. Jika hal itu merupakan bagian dari ketaatan kepada
 Allah Swt, nescaya akan menimbulkan cahaya di dalamnya. Dan sekiranya
 hal itu merupakan sesuatu yang mubah sekalipun (yang tidak dianjurkan
 dan tidak pula dilarang), maka kebanyakan dari hal itu akan menimbulkan
 kekerasan hati. Apalagi jika hal itu merupakan sesuatu yang terlarang, 
nescaya akan menimbulkan kegelapan.

Selanjutnya saya berpesan kepada anda agar menghindarkan lidah 
dan hati anda dari segala perbuatan yang merugikan kaum Muslim
 secara  keseluruhan. Seperti, misalnya berprasangka buruk terhadap 
mereka. Kerananya jangan sekali-kali bergaul dan duduk berbincang-bincang
 dengan orang-orang yang suka mengumpat(ghibah) atau menujukan cercaan
 terhadap kaum muslim.

Dan jika sampai ke pendengaranmu tentang suatu perbuatan buruk dari 
seseorang di antara mereka (kaum muslim), sedangkan anda merasa 
mampu menasihatinya, maka lakukanlah. Atau jika tidak – jangan sekali-kali 
menyebutkan tentang keburukannya itu di hadapan orang lain, sehingga
 dengan demikian anda telah melakukan dua keburukan sekaligus: 
 pertama dengan tidak memberinya nasihat; dan kedua, mengucapkan 
sesuatu yang buruk berkenaan dengan peribadi seorang muslim.


Berbangga Diri (Takabbur)

Selanjutnya, saya berpesan hendaknya anda tidak merasa diri lebih 
baik dari orang lain. Apabila perasaan seperti itu terlintas dalam hati
 anda, sedarilah betapa anda sudah sering kali melakukan 
kesalahan-kesalahan di masa lalu. Bagaimanapun juga, seorang yang
 berakal sihat pasti mengetahui bahawa dirinya sendiri sarat dengan 
berbagai aib dan kesalahan. Maka hendaklah ia menyakini hal itu
 dan tidak meragukannya sedikit pun. Dan tidaklah sepatutnya
 ia menuduh siapa pun dengan keburukan yang belum tentu ada padanya.
 Sebab, kebanyakkan dari apa yang anda ketahui dari saudara-saudara
 anda adalah berdasarkan persangkaan dan dugaan semata-mata. 
Sedangkan persangkaan adalah ucapan-ucapan yang paling banyak 
 mengandung kebohongan (sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis-penerj.)
 Disamping itu, mungkin saja terdapat alasan-alasan pemaafan 
berkaitan dengan sebahagian keburukan yang diperkirakan seperti itu. 
Walaupun demikian, tidak sepatutnya seseorang membuka pintu 
pemaafan bagi dirinya sendiri, mengingat hal itu akan membuat
 hati lebih cenderung kepada membazir waktu dan terjerumus lebih
 dalam lagi dalam lembah-lembah syahwat hawa nafsu.
Sungguh, betapa perlunya bagi setiap individu pada zaman ini
 untuk memberikan dalih-dalih pemaafan serta alasan-alasan 
pembenaran bagi orang lain, memperingati langkah orang-orang
 yang benar-benar jujur dan istiqamah, di samping banyaknya
 berita-berita bohong yang disebarluaskan oleh mereka yang tidak
 bertanggungjawab.

Menjauhkan Diri Dari Pergaulan Yang Tidak Sihat

            Sungguh berbahagialah orang yang memisahkan diri dari
 masyarakat zaman ini, dan lebih memilih menyibukkan dirinya
 bersama Tuhannya daripada melibatkan diri dalam pergaulan
 dengan mereka dan segala keburukan mereka; dengan penuh
 ketabahan, sampai datangnya ‘keyakinan’ yang berupa pembukaan
 pintu hatinya ke arah alam malakut yang tinggi-jika ia termasuk 
dalam kalangan ‘khusus’ atau sampai datang kepadanya ‘keyakinan’
 yang lain, yakni kematian, sebagaimana diisyaratkan (dalam Al-Quran),
 baik ia tergolong di kalangan khusus ataupun awam.
Oleh sebab itu, saya berpesan kepada anda, jauhkanlah dirimu dari
 pergaulan dengan siapa saja yang curigai keadaannya; jangan duduk-duduk
 besama mereka, atau bercampur gaul dengan mereka. Kecuali dalam
 keadaan di mana anda sangat memerlukannya. Itu pun dengan penuh
 kewaspadaan dan sikap hati-hati, demi terhindarnya anda dari 
keburukan anda sendiri dan terhindarnya anda dari keburukan mereka. 
Demikian itulah hendaknya dasar niat anda ketika menjauhi pergaulan
 dengan mereka itu.

Maka janganlah duduk bersama siapa pun kecuali mereka yang akan
 memberimu manfaat dalam agamamu. Apabila hal seperti itu sulit terlaksana, 
maka larilah menjauh dari mereka yang akan membawa petaka bagi agamamu, 
sebagaimana anda lari jauh dari binatang buas, bahkan lebih dari itu. 
Kerana binatang buas hanya akan melukai anggota tubuhmu, yang
 nantinya hanya akan menjadi habuan ulat cacing  bumi, sedangkan syaitan
 yang satu ini akan merosak kalbumu, yang dengannya anda mengenal 
Tuhan dan agama anda, dan akan menghantarmu ke akhirat dengan selamat.

Kewajipan Mengenali Dasar Hukum Allah dalam Segala Hal

          Saya berpesan agar anda tidak melibatkan diri dalam suatu perkara
 apa pun yang belum anda ketahui dasar hukum Allah tentangnya. 
Upayakanlah mencari kejelasan terlebih dahulu mengenai ketetapan
 hukum Allah itu sebelum bertindak,s ehingga cukup jelas bagi anda,
 mana yang diredhai Allah mengenai tindakan anda itu, dan mana yang harus
 anda tinggalkan. Dengan demikian, anda telah melakukan atau 
meninggalkan suatu pekerjaan dengan kepastian dan niat yang baik adanya.

Bersikap Tawadhu’ (Rendah Diri)

            Saya juga berpesan agar anda selalu bersikap tawadhu’ (rendah diri). 
Sikap tawadhu’ adalah sifat yang terpuji pada segala keadaan, kecuali dalam
 satu hal saja, yaitu ber-tawadhu’ di hadapan para ahli dunia dengan 
tujuan ingin mendapatkan sesuatu dari dunia mereka atau harta mereka. 
Sedangkan sifat takabur (angkuh atau tinggi hati) adalah sifat yang amat
 tercela pada segala keadaan, kecuali dalam hal menghadapi orang-orang zalim
 yang terus menerus berbuat kezaliman. Sikap yang demikian itu demi menujukan
 teguran atau protes keras terhadap mereka, asal saja keangkuhan seperti itu
 hanya tampak secara lahiriah saja, sementara hati kita kosong dari sifat 
keangkuhan seperti itu.

Melakukan Kebajikan Terhadap Sesama Muslim

Saya berpesan hendaklah anda selalu meniatkan yang baik-baik saja 
bagi seluruh kaum Muslim. Cintailah bagi mereka apa yang anda cintai 
bagi diri anda sendiri, dalam urusan duniawi maupun ukhrawi dan
 tidak menyukai sesuatu yang menimpa mereka sebagaimana anda 
tidak menyukai hal itu menimpa diri anda sendiri baik dalam 
urusan duniawi maupun ukhrawi. Berdialoglah dengan mereka ucapan-ucapan
 yang baik, tidak yang mengandung pelanggaran. Ucapkan salam 
kepada mereka bila bertemu. Selalulah bersikap rendah hati, lemah lembut,
 penuh kasih sayang terhadap mereka. Tunjukkan rasa hormat dan 
penghargaan kepada siapa-siapa yang berperilaku baik, dan upayakanlah
 agar memaafkan siapa-siapa yang berperilaku buruk. Dan berdoalah bagi
 mereka yang berdosa agar Allah Swt memberikan kemudahan kepada
 mereka untuk segera bertaubat. Dan bagi mereka yang telah berbuat
 kebaikan agar Allah Swt. Menganugerahkan sifat istiqamah, atau 
konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat.

Jangan sekali-kali bersikap atau bergaya hidup meniru-niru kaum yang
 sombong dan angkuh, baik dalam cara mereka berbicara, berbusana, 
berjalan, duduk dan sebagainya. Kerana barangsiapa meniru tingkah laku 
dan kebiasaan suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka juga, 
sekalipun ia sendiri tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa
 mereka lakukan. Ini meliputi semua aspek kehidupan, yang baik apalagi yang buruk.

Membiasakan Diri Hidup Sederhana

Saya juga berpesan kepada anda, hendaklah anda selalu mengutamakan
 kesederhanaan dalam pola kehidupan anda sehari-hari, baik yang berkenaan
 dengan makanan, pakaian maupun rumah tempat tinggal anda. Semata-mata 
demi bersikap rendah diri (ber-tawadhu’) dalam agama, lebih mengutamakan
akhirat dan sebagai manifestasi dari menjadikan Nabi Muhammad S.A.W.
 sebagai suri teladan utama.
           
Ketahuilah bahawa melaksanakan keserdahanaan dalam kehidupan duniawi
 merupakan titik pangkal dari segala kebaikan. Dan tidaklah Allah Swt.
 Mengkhususkan seseorang dengan sikap seperti itu, kecuali ia pasti
 mengkehendaki kemuliaan baginya dalam kehidupan didunia maupun di akhirat. 
Dengan syarat, ia merasa redha (puas hati) sepenuhnya atas apa yang 
dianugerahkan Allah Swt. baginya, tidak tertarik kepada keindahan duniawi 
yang ada di sekelilingnya dan tidak mengharap-harap diberikan kepadanya 
apa yang diberikan oleh-Nya kepada para ahli dunia, agar ia dapat merasakan
 kenikmatan duniawi seperti yang mereka rasakan.

Berserah Diri dan Berikhlas Kepada Allah

 Saya berpesan pula kepada anda, keluarkan setiap harapan ataupun
 kecemasan yang anda rasakan dalam hati anda terhadap siapa pun di
 antara makhluk Allah. Sebab, adanya perasaan seperti itu akan menjadi 
penghalang bagi anda untuk menegakkan kebenaran dan jangan sekali-kali
 membiarkan rasa takut akan kemiskinan menyelinap ke dalam hati anda
 kerana yang demikian itu merupakan seburuk-buruk pendamping diri anda sendiri.

     Janganlah pula memikirkan secara berlebihan segala yang berkaitan 
dengan perolehan rezeki. Terlalu memikirkan hal seperti itu tidak ada
 dasarnya selain adanya keraguan berkaitan dengan takdir Allah Swt. 
Apa saja keuntungan ataupun kerugian yang telah ditakdirkan untuk 
anda pasti akan terlaksana ; dengan atau tanpa usaha anda sendiri, 
sesuai dengan apa yang telah digoreskan oleh pena Allah dalam Al-Lauh 
Al-Mahfuzh.

 Oleh sebab itu, apa gunanya bersikap berlebihan dalam memikirkan sesuatu
 yang telah selesai urusannya, dan tentang hal itu hati anda telah ditenangkan 
oleh Allah Swt dengan penjelasan dalam kitab-Nya bahawa ia telah memberikan
 jaminan bagi anda (tentang rezeki yang disediakan bagi setiap makhluk-Nya)
 seraya bersumpah dengan diri-Nya sendiri. Oleh sebab itu, pusatkanlah 
 perhatian anda untuk melaksanakan hak Allah Swt. yang telah diwajibkan
 pelaksanaannya atas diri anda. Kerana, sesungguhnya kebanyakan 
manusia zaman sekarang menghadapi fitnah (ujian berat atau bencana),
 berupa memikirkan secara berlebihan tentang rezeki. Hal itu merupakan
 hukuman atas mereka akibat melalaikan pelaksanaan perintah-perintah 
Allah seraya mengerjakan Larangan-Nya.

            Saya juga berpesan, agar anda senantiasa bersikap lemah-lembut
 dalam setiap urusan, mengutamakan keikhlasan dalam setiap amal 
dan kegiatan, meninggalkan kesibukan-kesibukan yang menghalangi antara
 anda dan Allah Swt. terutama yang berkenaan dengan harta dan keluarga.
 Tumpulah perhatian hanya dalam sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan
 anda dalam kehidupan mendatang. Kembalilah kepada Allah dan bertawakallah
 kepada-Nya dalam setiap keadaan; seraya meneladani Rasullulah Saw. 
Dalam akhlak, ucapan dan perbuatan.

            Usahakanlah sungguh-sungguh untuk membeningkan hatimu dan menyinarinya
 dengan tiga hal: Pertama, dengan membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur
 (yakni menekuni tatacara pembacaannya/bertajwid dan merenungi maknanya).
 Kedua, dengan ber-zikrullah dengan penuh adab dan kehadiran hati
Ketiga, dengan melakukan qiyamullail (shalat malam) dengan hati yang luluh 
dan anggota tubuh yang khusyu’.

            Ada tiga hal yang perlu anda lakukan demi memudahkan terlaksananya
 ketiga amalan di atas.. Pertama, meringankan perut dengan hanya makan
 sedikit saja. Kedua, memisahkan diri dari kelompok manusia yang lalai
 akan tuhannya. Ketiga, membebaskan diri dari kesibukan dunia yang fana.

Mengerjakan Shalat Sunnah Witir dan Membaca Doa Sesudahnya

Saya berpesan pula, agar anda senantiasa mengerjakan shalat witir 
sebanyak sebelas rakaat. Ucapkanlah doa sesudah selesai mengerjakannya
 dan sesudah membaca beberapa teks tasbih dan doa yang telah diriwayatkan 
dari Nabi Muhammad saw, yaitu sebanyak empat puluh kali:

 (Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk kaum yang zalim).

Dan sesudah melakukan shalat sunnat subuh, sebanyak empatpuluh kali:

(Ya Allah, Yang Maha Hidup, Yang Maha Pengawas, tiada tuhan selain Engkau).

Dan setelah itu, sebanyak dua puluh tujuh kali;

(Aku memohon ampunan bagi orang-orang Mukmin & Mukminat).


Mengerjakan Shalat Sunnah Dhuhâ

Biasakanlah pula mengerjakan shalat sunnah dhuhâ secara rutin, sebanyak 
delapan rakaat, 
dan iringilah dengan bacaan sesudahnya, sebanyak empatpuluh kali:

(Ya Allah, ampunilah daku dan berikanlah taubat (atas segala dosa-ku). 
Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Taubat lagi Maha Penyayang).
           
Dan bacalah pula sesudah shalat Zhuhur, sebanyak seratus kali:

(Tiada tuhan selain Allah, Sang Maha Diraja, Yang Maha Benar senyata-nyatanya).
           
Demikian juga sesudah shalat Asar, sebanyak duapuluh lima kali:

(Aku memohon ampunan Allah Yang Tiada Tuhan selain Dia; Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang; Yang Maha Hidup dan takkan tersentuh oleh kematian,
 dan aku bertaubat kepada-Nya. Ya Allah ampunilah daku).
           
Dan setelah shalat subuh serta setiap selesai shalat lima fardhu, bacalah sebanyak tiga kali:

(Maha Suci Allah, dan puji syukur bagi-Nya, tiada daya dan tiada kekuatan 
kecuali dengan perkenan-Nya, Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung; 
sebanyak bilangan ciptaan-Nya, sebesar keredhaan-Nya, seberat ‘Arsy-Nya
 dan sebanyak tinta yang digunakan untuk menuliskan ciptaan-ciptaan-Nya)

Setelah itu, bacalah juga sebanyak tiga kali:

(Maha Suci Engkau Wahai Tuhanku, puji syukur bagi-Mu, aku bersaksi 
bahawa tiada tuhan selain Engkau, dan aku memohon ampunan-Mu dan 
bertaubat kepada-Mu. Dan aku memohon dari-Mu semoga engkau 
melimpahkan salawat dan salam atas hamba-Mu dan utusan-Mu: junjungan
 kami Nabi Muhammad saw, keluarganya dan para sahabatnya).

Saya juga berpesan agar anda senantiasa membaca, pada setiap hari dan 
secara rutin, beberapa zikir yang biasa dibaca pada pagi hari maupun 
petang hari. Teks-teks semua itu dapat anda peroleh dalam berbagai 
buku yang memang memuat doa-doa dan zikir-sikir seperti itu. Misalnya
 dan yang paling utama di antaranya adalah kitab Al-Adzhar An-Nawawiyah.
 Sekiranya anda ingin melakukan hal tiu, pilihlah di antara doa-doa dan
 zikir-zikir yang tercantum di dalamnya, yang paling sahih, paling afdal 
dan paling mencakup makna yang anda inginkan.


Penutup

            Sebagai penutup pesan-pesan ini, di bawah ini saya kutipkan dua ayat 
Al-Quran yang mulia, serta dua hadis Nabi Saw. Serta beberapa atsar 
(peninggalan) yang diriwayatkan dari as-salaf ash-shâleh (para tokoh terdahulu yang baik-baik):

Kedua ayat tersebut adalah firman Allah Swt.: “Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan 
apa saja yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah
 kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa saja yang kamu kerjakan.
 Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa akan Allah, 
lalu Allah menjadikan meraka lupa akan diri mereka sendiri. 
Sungguh mereka itulah orang-orang yang fasik “(QS. Al-Hasyr [59] : 18-19).

Adapun kedua sabda Rasulullah saw adalah:

“Tiga perkara yag menyelamatkan: (1) takut kepada Allah dalam keadaan 
ghaib dan nyata, (2) kalimat yang adil dalam keadaan ridha maupun
 marah, dan (3) bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. 
Sedangkan tiga perkara yang membinasakan adalah: 
(1) sifat kikir(kedekut) yang dipatuhi, (2) hawa nafsu yang diikuti, dan
 (3) perasaan bangga pada diri sendiri.”

“barang siapa takut tertinggal, nescaya segera meneruskan perjalanan, dan
 barang siapa meneruskan perjalanan, nescaya mencapai tempat tujuan. 
Ketahuilah, ‘barang dagangan’ Allah amat mahal harganya. Dan sungguh,
’barang dagangan Allah adalah syurga!”

Dan telah berkata Abubakar Ash-Shiddiq r.a. kepada Umar bin Khattab r.a.
 pada saat menunjukkan sebagai penggantinya menjabat sebagai khalifah, 
“ Bertakwalah Engkau wahai Umar, bilamana Engkau berkuasa atas manusia! 
Ketahuilah, bahawasanya Allah Swt mewajibkan atas manusia: beberapa
 kewajipan yang harus dikerjakan pada malam hari, yang takkan ia menerimanya
 apabila dikerjakan pada siang hari. Dan juga mewajibkan beberapa kewajipan
 yang harus dikerjakan pada siang hari, yang takkan ia menerimanya bilamana
 dikerjakan pada malam hari. Dan bahawasanya ia takkan menerima suatu 
amalan yang bersifat sunnah (anjuran), sampai amalan yang bersifat 
fardhu telah ditunaikan sebelumnya. Adapun beratnya neraca timbangan
 manusia pada hari kiamat kelak, bergantung pada seberapa jauh mereka
 mengikuti kebenaran ketika masih hidup di dunia. Sedangkan ringannya neraca
 timbangan mereka pada hari kiamat nanti bergantung pada seberapa jauh 
mereka telah mengikuti kebatilan ketika masih hidup di dunia.”

Dan telah berkata Ali bin Abi Thalib k.w. (karramallahu wajhah), “ Ada enam 
perkara yang barang siapa mengamalkannya, tidak lagi perlu bersusah payah
 mencari-cari syurga dan tidak perlu pula merasa cemas akan seksa api neraka: 
(1) orang yang mengenal Allah lalu takut kepada-Nya. (2) orang yang
 mengenal syaitan lalu menentangnya. (3) Orang yang mengenal kebenaran lalu 
mengikutinya. (4) orang yang mengetahui kebatilan lalu menjauhkan diri darinya. 
(5) orang yang mengenal kesenangan dunia lalu menolaknya.
(6) orang yang mengenal akhirat lalu mendarinya.”
Seseorang bertanya kepada seorang dari kalangan salaf (tokoh terdahulu) :
 “Bagaimana jalan menuju Allah?”
Seandainya anda mengenal Allah, tentu anda akan mengetahui jalan menuju
 kepada-Nya.” Jawab si tokoh yang ditanyanya.

“Subhanallah! Bagaimana mungkin saya beribadat kepada sesuatu 
yang tidak saya kenal?”. “Bagaimana pula anda melakukan maksiat kepada 
yang ‘telah’ anda kenal?”.

Seorang saleh berkata kepada seorang sufi dari kalangan abdâl : “Tunjukilah 
aku suatu amalan, yang dengannya aku bisa menemukan hatiku bersama-sama
 Allah selamanya?”

“Jangan melihat kepada manusia, kerana melihat mereka itu, menimbulkan
 kegelapan di dalam hati.”
“Aku tidak boleh melakukan seperti itu.” Kata orang itu.
“Kalau begitu, jangan mendengarkan percakapan mereka kerana mendengar
 percakapan mereka menyebabkan kekerasan hati.”
“Aku tidak kuasa melakukan seperti itu.”
“Jangan berurusan dengan mereka, kerana berurusan dengan mereka 
menimbulkan perasaan keterasingan ( dari Allah).”
“Bagaimana mungkin aku mampu bersikap seperti itu, sedangkan aku 
berada di tengah-tengah mereka.”
“Janganlah merasa senang dan nyaman berada di tengah-tengah mereka.”
“Kalau ini, senang saja aku mampu melakukannya.”
“Wahai engkau ini, memandang kepada orang-orang yang lalai, mendengar
 perkataan-perkataan  orang-orang yang berbuat pelanggaran dan berurusan
 dengan orang-orang yang tak berguna, lalu masih ingin hati anda bersama Allah selalu?!”

Muhammad bin Ka’b Al-Qurazhi berkata: “ Tiga sifat, barang siapa menyandangnya,
 sungguh telah sempurna imannya: apabila dalam keadaan redha, tidak
 menyebabkannya terseret ke dalam kebatilan; apabila dalam keadaan
 marah, tidak menyebabkannya keluar dari kebenaran; dan apabila memiliki 
kemampuan, tidak menyebabkannya mengambil sesuatu yang bukan haknya.”

Ibrahim Bin Ad-Ham (rahimahullah) berkata: “Para wali Allah selalu berpesan 
kepadaku apabila aku sedang bersama ahli dunia, hendaklah aku menasihati mereka
dengan empat hal: “Barang siapa banyak berbicara, tidak akan merasakan
kelazatan beribadah. Barangsiapa banyak tidurnya, takkan menemukan keberkahan
dalam usianya. Barang siapa mengharapkan keredhaan kebanyakkan manusia, 
jangan berharap akan memperoleh keredhaan Allah. Dan barang siapa banyak 
bicara tentang apa yang bukan urusannya sendiri atau mengumpat orang lain, 
takkan keluar dari dunia ini dalam keadaan menyandang keislaman.”

Seseorang bertanya kepada Hâtim Al-Ashamm: “ Dari mana anda makan ?”
“ Dari khazanah Allah,” jawab Hâtim.
“ Apakah dilimpahkan atas anda roti dari langit ?” tanya orang itu lagi.
“Seandainya bumi ini bukan milik-Nya, pasti akan dilimpahkan-Nya dari langit.”
“Anda hanya pandai mengucapkan kata-kata!”
“Bukankah yang turun dari langit (yakni untuk para nabi) tidak lain adalah kata-kata juga?”
“Ah, aku tidak sanggup berdebat dengan anda,” kata orang itu.
“Itu kerana kebatilan tidak akan berjalan seiring dengan kebenaran.”

Telah berkata Ibrahim Al-Khawwâs : “Ilmu itu semuanya tercakup di dalam 
dua kalimat: “Jangan membebani diri untuk memperoleh sesuatu yang
 memang telah dijaminkan sepenuhnya untuk anda (yakni rezeki), dan jangan 
mengabaikan apa yang telah dituntut dari anda (yakni untuk dikerjakan).”

Sahl bin Abdullah Ash-Shufi berkata: :Barangsiapa hatinya bersih dari kekeruhan, 
penuh kearifan dengan pengalaman, dan telah sama baginya antara emas dan tembikar,
 nescaya tak akan lagi memerlukan sesuatu apa pun dari manusia selainnya.”
Berkata Sariyy As-Saqathi : “ Barangsiapa mengenal Allah, akan 
merasakan hidup (yang sebenarnya).Barangsiapa mencintai dunia, akan 
kehilangan akal. Adapun orang yang tidak berakal, akan selalu berkelana siang dan 
malam tanpa ada guna.”

Berkata Abu Sulaiman Al-Dârâni : “Apabila nafsu manusia telah terbiasa menghindar 
dari dosa-dosa, roh mereka akan berkelana di alam malakut yang tinggi,dan
 kembali lagi kepada mereka dengan membawa berbagai hikmah yang
 indah-indah, tanpa harus diajarkan kepadanya oleh ilmuwan mana pun.”
Berkata Al-Junaid” :Kami tidak memperoleh ilmu tasawuf dari kata si anu. Tapi kami 
memperolehnya dari menahan lapar, meninggalkan dunia dan memutuskan
 hubungan dengan apa yang hanya berupa kebiasaan dan kegemaran.”
Seseorang dari kalangan sufi ditanya tentang apa itu tasawuf. Ia menjawab, 
“Itu adalah keluarnya seseorang dari setiap perilaku buruk, dan masuknya ia ke dalam
 setiap perilaku yang baik.”

Syeikh AbdulKadir Al-Jailani (r.a) berkata : “Barangsiapa benar-benar mengetahui
 apa yang dicari, ringanlah baginya segala pengorbanan.”
Kata beliau lagi: “Jadilah engkau, ketika bersama Al-Haqq (Allah  Swt), seolah-olah 
tidak ada seorang pun makhluk, dan jadilah, ketika sedang bersama makhluk, 
seolah-olah engkau tak memiliki nafsu terhadap apa pun. Kerana jika engkau
 bersama Al- Haqq seolah-olah tak ada seorang pun makhluk, nescaya engkau 
 akan ‘menemukan’ dan ‘mengenal’ dan dirimu pun ‘sirna’ (fana) dari segalanya.
 Dan jika engkau ketika bersama makhluk, seolah-olah tak 
memiliki nafsu(keinginan dan kepentingan) apa pun, nescaya dirimu akan menjadi
 penuh keadilan dan ketakwaan dan terhindar dari segala beban.”

Syaikh Abu Al-Hasan Al-Syâdzili r.a. berkata: “Orang kecintaanku berpesan
 kepadaku: “Janganlah melangkahkan kedua kakimu kecuali ke tempat di mana
 kau harapkan dapat menjumpai pahala Allah di sana. Janganlah duduk di mana
 pun kecuali di suatu tempat di mana engkau akan merasa aman dari pengaruh maksiat
 kepada Allah. Dan janganlah bersahabat kecuali dengan seseorang yang boleh
membimbingmu kepada Allah, atau kepada perintah Allah. Namun sungguh 
sedikit sekali orang semacam itu.”

Dan katanya lagi: “Barang siapa mengaku dirinya mengalami suatu 
hal (keadaan, kedudukan) bersama Allah, tapi tampak darinya salah
 satu di antara lima sifat tertentu, maka ia adalah pembohong besar, atau 
hilang akalnya. Kelima sifat itu adalah: (1) berpura-pura (bersikap riya’) 
ketika  melaksanakan ketaatan kepada Allah; (2) melepaskan anggota-anggota
 tubuhnya terlibat dalam kemaksiatan  kepada Allah; (3) serakah(gelojoh) 
terhadap milik makhluk Allah yang lain; (4) gemar memfitnah dan mengumpat
 orang-orang yang taat kepada Allah; (5) tidak menaruh rasa hormat
 terhadap kaum Muslim sebagaimana diperintahkan Allah s.w.t.”

Syaikh Ahmad (yang dikenal dengan nama Syaikh Zarruq r.a.) berkata; 
“Pokok-pokok ‘jalan’ para sufi ada lima: (1) bertakwa kepada Allah
 dalam keadaan sendirian mahupun ketika bersama orang lain.
 (2) mengikuti sunnah Nabi Saw., dalam perkataan atau perbuatan. 
 (3) berpaling dari manusia ketika datang maupun pergi. 
(4) rela dan lapang dada sepenuhnya, terhadap apa yang diberikan Allah, 
sedikit maupun banyak.
(5) kembali kepada Allah, dalam keadaan suka dan duka.”

(Semoga Allah berkenan meredhai para tokoh itu semuanya, dan menjadikan 
saya dan kalian semua termasuk dari golongan mereka itu dengan kurnia-Nya, Amin!)

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan
 petunjuk kepada kita. Sungguh, tiada kita akan beroleh petunjuk ,sekiranya 
Allah tidak berkenan memberikan petunjuk-Nya kepada kita. Telah datang 
utusan-utusan Tuhan kita dengan membawa kebenaran.’ Apa saja rahmat
 yang Allah bukakan pintunya untuk manusia, tak seorang pun mampu menahannya, 
dan apa saja yang Allah cegah, tak seorang pun sanggup untuk melepaskannya
 sesudah itu. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’.

Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa semua yang telah saya wasiatkan kepada
 anda, telah pula saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan segenap
 rakan-rakan dan sahabat-sahabat saya khususnya, serta kepada siapa saja 
yang sampai kepadanya wasiat ini, di antara saudara-saudara kita kaum Muslimin 
pada umumnya.

Salawat Allah dan salam-Nya semoga tercurahkan atas Nabi kita
 Muhammad S.A.W. Beserta keluarga dan para sahabat beliau.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Shaykh Abd al-Fattah Abu Ghuddah, Shaykh Abdullah al-Ghumari, Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani, Shaykh Ismaeel Zayn, Shaykh Hasan al-Saqqaf and Shaykh Ibrahim al-Khalifah al-Ahsai

Cinta/Love/Mahabbah/Pyiar

Beautiful advice for the seeker of truth (Al Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri)